نام:مهرداد

نام خانوادگی:هاشمی

سمت:کارشناس نظارت برطرحهای عمرانی

سابقه کار:3 سال

رزومه کاری:

 

تلفن تماس: 6 - 33461115  داخلی : 13