نوع فعالیتها

خواهر

برادر

جمع

کودک

نوجوان

کودک

نوجوان

سطر

کل

 

قصه گویی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

شعر خوانی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

 

روخوانی کتاب

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

معرفی کتاب

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرهنگی

 

بحث کتاب

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

بحث آزاد

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

معرفی شخصیت

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

معرفی سرزمین

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

معرفی وقایع و ایام

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

نشریه نگاری

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

تحقیق

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

مسابقات

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

کار دستی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

بازی و سرگرمی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

اجرای نمایش عروسکی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

نمایش و نقد فیلم

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

نمایش خلاق

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

 

 

نوع فعالیتها

خواهر

برادر

جمع

کودک

نوجوان

کودک

نوجوان

سطر

کل

 

اردو وسفر

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

بازدیدها

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

فرهنگی

جشنواره,سوگواره ,گرد همایی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

شرکت در مراسم

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید از مرکز  

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

معرفی مشاغل

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

سایر فعالیتهای فرهنگی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنری

 

نقاشی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

خوشنویسی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

سفالگری

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

سرود

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

نمایش عروسکی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

عکاسی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

فیلمسازی و پویانمایی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

هنرهای دستی و بومی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

سایر فعالیتهای هنری

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

ادبی

طرحهای ادبی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فعالیتها

خواهر

برادر

جمع

کودک

نوجوان

کودک

نوجوان

سطر

کل

ادبی

کارگاه شعر

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

کارگاه داستان

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

سایر فعالیتهای ادبی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

علمی

نجوم

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر فعالیتهای علمی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

زیست شناسی

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

 

اسلامی

 

آشنایی با قران

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

آشنایی با حدیث

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

آشنایی با احکام

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

سایر فعالیتهای اسلامی  

دفعه

 

 

 

 

 

 

نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات (0) کلیک ها: 2221